پايان نامه هاي حقوقي FA توليد کننده RSS مديريت محتوا پروانه (7) http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss وضعيت حقوقي اتباع خارجي در حقوق كار و تامين اجتماعي ايران و اسناد بين‌المللي http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272458 272458 نيازسنجي اطلاعات مشتريان وزارت كار و امور اجتماعي به منظور طراحي پايگاه اطلاع رساني الكترونيك(در حوزه معاونت روابط كار) http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272453 272453 نقش كار از راه دور درايجاد اشتغال وبررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحدرودهن از كار از راه دور http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272451 272451 نقش سازمانهاي كارگري و كارفرمائي در بهبود روابط كار http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272443 272443 نقش خانه كارگر در تنظيم روابط جمهوري اسلامي ايران با سازمان بين المللي كار http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272440 272440 نقد و بررسي قوانين و مقررات مربوط به رفاه و تامين اجتماعي ايران در مقايسه تطبيقي با موازين حقوق بشري http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272439 272439 نحوه تعميم بيمه هاي اجتماعي و كيفيت اجرايي كمك هاي قانوني در ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272432 272432 موانع حقوقي رشد اتحاديه هاي كارگري در ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272428 272428 موارد شمول قانون كار و مفهوم كارگر http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272423 272423 مقررات حاكم بر اخراج كارگر در حقوق كار و اخراج كارمند در حقوق استخدام كشوري ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272414 272414 مقايسه ميزان خودكارآمدي كودكان كار و كودكان عادي http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272413 272413 مقايسه اجير در فقه و كارگر در حقوق كار ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272412 272412 مطالعه تطبيقي بيمه بيكاري http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272400 272400 مراجع حل اختلاف ناشي از كار در حقوق ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272396 272396 مباني حقوق بنيادين كار و مقايسه آن با موازين بين المللي http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272387 272387 ماهيت حقوقي تعهدات كارفرما در حقوق كار ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272382 272382 قرارداد كارآموزي و آثار آن http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272378 272378 فسخ قراردادهاي پيمانكاري توسط كارفرما در شرايط عمومي پيمان http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272373 272373 سازو كارهاي تامين اجتماعي درحقوق اسلام وبررسي كارامدي ان در جامعه امروز http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272102 272102 سازمان بيمه‌هاي اجتماعي روستائيان http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272097 272097 ريشه يابي جامعه شناختي و بررسي نكات مثبت و منفي مفهوم "كارشايسته" از ديدگاه تشكل‌هاي كارگري و كارفرمائي درتهران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272096 272096 رژيم حقوقي حاكم بر انجمن‌هاي صنفي (كارگري و كارفرمائي) در حقوق ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272091 272091 دادرسي كار در پرتو اسناد بين المللي و حقوق ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272087 272087 حوادث ناشي از كار با توجه قانون تامين اجتماعي ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272019 272019 حمايت‌هاي قانوني از اشتغال با تكيه بر بيمه بيكاري http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272011 272011 حمايت از كارگران در حقوق بين‌الملل با تاكيد بر استانداردهاي بين‌المللي كار http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=272000 272000 جايگاه پيمان‌هاي دسته جمعي كار در حقوق ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=271985 271985 تغييرات اساسي قوانين مربوط به بيمه‌هاي اجتماعي در ايران (از زمان پيدايش تا كنون) http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=271982 271982 تعهدات و مسئوليتهاي كارفرما در حقوق كار ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=271975 271975 تعهدات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري دولتي در حقوق ايران و فرانسه http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=271974 271974 تعميم بيمه‌هاي اجتماعي http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=270812 270812 تعامل حقوق عمومي و حقوق خصوصي با تأكيد بر رابطه حقوق مدني و حقوق تأمين اجتماعي http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=270810 270810 تامين اجتماعي در حقوق موضوعه ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=270805 270805 تأمين اجتماعي در اسلام http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=270803 270803 تأثير مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار بر قانون كار ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=270800 270800 بيمه مسئوليت مدني كارفرما ناشي از عمل كارگر http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=270798 270798 بهينه‌سازي الگوي پرداخت مقرري بيمه بيكاري به بيمه‌شدگان تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=270795 270795 بهره كشي اقتصادي از كار كودك http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=270791 270791 بررسي وضعيت اقتصادي اجتماعي كودكان كار در شهر زنجان http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=270790 270790 بررسي نقش تشكل‌هاي كارگري در حمايت از حقوق بنيادين كار در شهرستان تبريز http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=270785 270785 بررسي نظري تئوري‌هاي مزد- بهره‌وري نيروي انساني از منظر اسلام http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=270782 270782 بررسي مقررات حاكم بر اخراج كارگر در حقوق كار ايران و اخراج كارمند در حقوق استخدام كشوري ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=270774 270774 بررسي مباني فقهي و حقوقي قراردادكار ايران (قانون كار جمهوري اسلامي ايران) http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=270771 270771 بررسي ماهيت قرارداد موقت كار و پيامدهاي عملي آن http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=270763 270763 بررسي عوامل مؤثر بر راه‌اندازي كسب و كار خانگي و ارائه الگوي مناسب آن براي شهر تهران با استفاده از رويكرد تحليل سلسله مراتبي http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=270758 270758 بررسي عوامل مؤثر بر افزايش مشكلات خانوادگي بيكار شدگان استفاده كننده از بيمه بيكاري مراجعه كننده به مراكز خدمات اشتغال در شهر تهران سال 1384 http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=270754 270754 بررسي شرايط كار كودكان و نوجوانان در حقوق ايران، هند و اسناد بين‌المللي http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=270747 270747 بررسي شرايط كار زنان در حقوق ايران و حقوق بين‌المللي كار http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=270740 270740 بررسي حقوق و آزادي هاي سنديكايي در ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=270738 270738 بررسي حقوق انحلال قرارداد كار http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=270735 270735 بررسي تعهدات پيمانكار در قبال كارفرما و اشخاص ثالث http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=270734 270734 بررسي تطبيقي شرايط كار زنان و كودكان در حقوق كار ايران با مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=270733 270733 بررسي تحليلي قانون كار از ديدگاه كيفري و سياست جنايي حاكم بر آن http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=269676 269676 بررسي پديده كودكان كار http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=269671 269671 بررسي و تحليل مقررات جزايي قانون كار http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=269666 269666 بررسي نگرش مديران درمان سازمان تامين اجتماعي نسبت به برخي مشكلات بيمه خدمات درماني http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=269653 269653 بررسي نقش تشكل‌هاي كارگري در حمايت از حقوق بنيادين كار در شهرستان تبريز http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=269647 269647 بررسي موانع توسعه مطلوب بيمه‌هاي درماني اختياري در ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=269641 269641 بررسي مباني نظريه‌هاي اجتماعي درباره حقوق با توجه ويژه به حقوق و روابط كار http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=269633 269633 بررسي علل عدم پرداخت حق بيمه واقعي كارگران بخش خصوصي توسط كارفرمايانشان در شهرستان اراك http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=269621 269621 بررسي ساز و كارهاي حمايت از كارگر در قانون كار و قانون تأمين اجتماعي http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=269609 269609 بررسي حقوق كودك در كنوانسيون حقوق كودك و حقوق اسلام http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=269604 269604 بررسي تطبيقي دادرسي كار در ايران ، فرانسه و كره جنوبي http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=269598 269598 بررسي تطبيقي حقوق كار در مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران، چين و امارات http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=268768 268768 بررسي تطبيقي حق اشتغال بيگانگان در حقوق بين الملل خصوصي ايران و فرانسه http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=268762 268762 بررسي تحليلي كار كودك در ايران با توجه به تعهدات ناشي از مقاوله‌ نامه شماره 182 ILO http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=268759 268759 بررسي تحليلي قانون كار از ديدگاه كيفري و سياست جنايي حاكم بر آن http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=268753 268753 بررسي تاثير حمايتهاي دولت از تامين اجتماعي بر رشد اقتصادي در ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=268748 268748 بررسي اصول حاكم بر حقوق تامين اجتماعي http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=268740 268740 بازرسي كار در قانون كار جمهوري اسلامي ايران و جايگاه آن در محاكم دادگستري و مراجع حل اختلاف http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=268730 268730 آيين دادرسي به اختلافات كارگر و كارفرما در مراجع صالحه http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=268727 268727 آسيب‌شناسي عدم اجراي قانون منع كار كودك و ارائه الگوي مناسب اجراي آن http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=268724 268724 اقتصاد سياسي روابط كار در ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=268711 268711 ارزش كار در اسلام و حقوق ناشي از آن http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=267332 267332 امنيت شغلي در حقوق ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=267299 267299 اصول حاكم بر انعقاد قرارداد كار در نظام حقوقي ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=267273 267273 اختلافات كارگر و كارفرما و مراجع حقوق آن http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=267271 267271 اصول و مباني حقوق حاكم بر معاملات دولتي در حقوق ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=187606 187606 آزادي ونظم عمومي http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=59275 59275 آزادي فكر در نظام جمهوري اسلامي ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=59255 59255 اختيارات و مسئوليت وزراء در حقوق اسلامي جمهوري اسلامي ايران http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=59250 59250 تخلفات اداري و نحوه رسيدگي به آن با تاكيد بر آرا ديوان عدالت اداري http://www.plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=59248 59248