موضوعات پيشنهادي همابشNotice: Undefined index: _systemPageGUID in D:\Websites\LocalUser\plaw.ir\www\library\cfile.php on line 3070

« همايش ملي بازخواني نظام قضايي درجمهوري اسلامي ايران »

شاخصه­هاي عدالت قضايي در نظام اسلامي

تعريف، شاخص­ها و ويژگي­هاي عدالت قضايي

موانع و راهکارهاي ايجاد عدالت قضايي در دستگاه قضايي

تأثير رکن معنوي و قصد و نيت متهم در فرآيند دادرسي و صدور حکم

جايگاه «قانون» در تحقق عدالت قضايي

جايگاه علم و آگاهي متهم به سياهة جرايم و ارتباط آن با عدالت قضايي

اصل قانوني بودن جرايم و مجازات­ها و نسبت آن با عدالت قضايي در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران


بازخواني آيين دادرسي در جمهوري اسلامي ايران

راهکارهاي کاهش اطاله دادرسي

تخصصي شدن دادرسي، تشکيل دادگاه ها و دادسراهاي اختصاصي ويژه جرايم خاص

اصول دادرسي در اسلام و راهکارهاي وصول به آن

چگونگي ايجاد وحدت رويه در آراي قضايي مبتني بر منابع فقهي

بررسي وضعيت کنوني انجام فرآيند دادرسي و مطالعه تطبيقي با دادرسي اسلامي

قرارهاي قضايي؛ آسيب­شناسي روند موجود و راهکارهاي تحقق نظام مطلوب

آسيب­شناسي تمسّک به ادلّه اثبات دعاوي سنّتي و روند تحصيل دليل در نظام قضايي

تحليل رويکردهاي سنّتي و نو در خصوص اَمارات قضايي و نقش آنها در تحقق عدالت قضايي

آسيب­شناسي جايگاه علم قاضي در نظام قضايي جمهوري اسلامي


بازخواني ساختار قوه قضاييه در ايران از منظر فقه و حقوق

تشکيلات و ساختار دستگاه قضايي در کشورهاي مختلف

نظارت قضايي بر اعمال اداري

نهادهاي وابسته به قوه قضاييه و جايگاه مطلوب آنها

جايگاه و وظايف وزارت دادگستري

نقش ويژه رئيس قوه قضائيه در تحقق عدالت قضايي در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران

آسيب­شناسي دادگاه­هاي اختصاصي (ويژه روحانيت، انقلاب و نظامي) در نظام قضايي جمهوري اسلامي

بازخواني جايگاه و حيطة عمل دادسرا در نظام قضايي مطلوب با توجه به ساختار قضايي جمهوري اسلامي ايران

پليس قضايي؛ لزوم يا عدم لزوم آن با توجه به ساختار قضايي مطلوب در نظام ج.ا.ا.

ضابطان قضايي (عام و خاص) و نقش آنها در تحقق عدالت قضايي مطلوب


اصول و بايسته­هاي قاضي و قضاوت در حکومت اسلامي

تطبيق شرايط، معيارها و راهکارهاي گزينش قضات در اسلام و قوانين موضوعه

حدود اختيارات ولي فقيه و ساير فقها در عرصه قضايي

مبارزه با قضات و ضابطين قضايي فاسد

بهره گيري از مقاصد الشريعه و روش زمان و مكان در احراز يك عمل مجرمانه و مجازات مربوط به آن

راهکارهاي جلب مشارکت فقها در امور قضايي

بررسي صلاحيت قضات مأذون در رسيدگي به جرايم و انطباق آن با شرايط قضاي اسلامي

تکليف قضات در موارد تعارض قوانين با نظر فقهي لازم الاتباع براي قاضي و طرفين دعوا (با تأکيد بر دعاوي کيفري و دعاوي)

موقعيت حقوقي و فقهي دادرسي قضات مجتهد در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران

جايگاه منابع فقهي در صدور آراي قضايي در موارد سکوت و ابهام قوانين موضوعه (با تأکيد بر اصل 167 قانون اساسي)

شرايط تجديد نظر در آراي قضايي از منظر فقهي

شرايط گزينش و نظارت بر قضات در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران


مشاركت عمومي در امر دادرسي و اجراي احكام

نقش مردم در حل و فصل دعاوي

شيوه­هاي غير قضايي حل و فصل دعاوي در نظام قضايي اسلام

نقش نهادهاي غير دولتي در پاسخگويي به نيازهاي قضايي


اثربخشي ضمانت اجراهاي احكام در نظام قضايي ايران

اصلاح ساختار زندان و هم بندي زندانيان

راهکارهاي کاهش مجازات زندان

راهکارهاي اصلاح و تربيت نوجوانان بزهکار

اصول ناظر بر نحوة کيفردهي به محکومان در نظام قضايي مطلوب

آسيب­شناسي اجراي احکام کيفري در ارتباط با تحقق عدالت قضايي مطلوب اسلامي

آسيب­شناسي اجراي احکام مدني در ارتباط با تحقق عدالت قضايي مطلوب اسلامي

 


Powered By 213.ir