قانون ماليات بر درآمد
تاريخ  :  1334/05/10
مرجع تصويب  :  رئيس مجلس شوراي اسلامي
متن قانون  :  قانون ماليات بر درآمد مصوب 10/05/1334 فصل اول - مشمولين ماليات ماده ۱ - از درآمد مشمولين اين قانون طبق مقررات زير ماليات بر درآمد دريافت ميشود: مشمولين پرداخت ماليات عبارتنداز: الف - كليه حقوق بگيران و مزدبگيران نسبت بحقوق و دستمزد خود. ب - كسبه و اصناف و صنعتگران. ج - بازرگانان و كسانيكه از هر نوع عمليات بازرگاني تحصيل درآمد مينمايند. د - صاحبان حرف و مشاغل آزاد از قبيل وكلاء دادگستري - پزشكان - صاحبان دفاتر اسناد رسمي - مهندسين و امثال آنها. ه - هر نوع شركت يا شخصيت حقوقي كه مركز اصلي آن در ايران است نسبت به درآمد خود ولو آنكه قسمتي از آن در خارجه تحصيل شده باشد و هر نوع شركت يا شخصيت حقوقي كه مركز اصلي آن در خارجه بوده و در ايران داراي شعبه يا نماينده و امثال آن باشد نسبت به درآمدي كه در ايران تحصيل مينمايند. و - صاحبان مستغلات و املاك مزروعي. ز - دارندگان درآمد سهام شركتهاي خارجي و سهم الشركه شركتهاي با مسئوليت محدود خارجي. ح - مقاطعه كاران و مستأجرين و صاحبان وسايلط نقليه. ط - صاحبان درآمد معاملات رهني و بيع شرطي و استقراضي و نقل و انتقالات اموال غير منقول و هر نوع درآمدهاي اتفاقي از قبيل لاطار[لا تار] و بخت آزمائي و شرط بندي و حق عضويت در هيئت هاي مديره و بازرسان شركتها و غيره. ي - هر كس كه در ايران اقامت داشته و درآمدي از خارجه تحصيل نمايد. صاحبان هر نوع درآمدي كه بطور مستمر يا اتفاقي در ايران بدست آيد اعم از آنكه ساكن ايران باشند يا خارجه. فصل دوم - بخشودگيهاي مالياتي ماده ۲ - اشخاص زير از پرداخت ماليات بخشوده اند: الف - سفراء كبار و وزراء مختار و نمايندگان فوق العاده و ساير نمايندگان سياسي خارجه كه دولت ايران سمت آنانرا برسميت شناخته باشد. ب - سركنسولها و كنسولها و وابسته ها و كارمندان سفارتخانه ها و كنسولگري ها نسبت بحقوقي كه از دولت خود ميگيرند مشروط بر اينكه داراي تابعيت دولتي كه نماينده آن هستند بوده و دولت ايران آنها را برسميت شناخته باشد و بشرط معامله متقابله. ج - كارمندان سفارتخانه ها و كنسولگريهاي دولت شاهنشاهي ايران در خارجه مشروط بر اينكه داراي تابعيت خارجي باشند كه در آنجا انجام وظيفه و خدمت مينمايند بشرط معامله متقابله. د - زارعين نسبت بدرآمدهاي حاصله از كشت و برداشت. ماده ۳ - درآمدهاي زير از تأديه ماليات بخشوده است: الف - حقوق بازنشستگي - حقوق پايان خدمت - وجوهي كه بعنوان حق بيمه يا پس انداز كارمندان دولت بمستخدم پرداخت ميشود هزينه سفر و فوق العاده مسافرت و عيدي ساليانه وجوه حاصله از بيمه و جبران خسارات بدني و امثال آن مزاياي غير نقدي كارگران كارگاهها و كارخانه ها. ب - درآمد بنگاههائيكه منحصراً بمنظور امور خيريه و عام المنفعه و آموزش و پرورش تشكيل و صرف كارهاي عمومي ميشود مشروط بر اينكه عام المنفعه بودن مقاصد آنها طبق اساسنامه محرز و رسماً بثبت رسيده و ترازنامه خود را مرتباً منتشر نمايند. ج - املاك و عوايد و مؤسسات آستانه قدس رضوي (ع) و املاك موقوفه مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظيم و شاه نعمت الله ولي و شاه چراغ و مدرسه عالي سپهسالار و املاك شير و خورشيد سرخ و سلطان علي شاه گنابادي مسجد سلطاني تهران. د - املاك موقوفه كه بمصرف امور خيريه و عام المنفعه از قبيل بيمارستان - تيمارستان - و آسايشگاه مسلولين - دبستان - دبيرستان - دانشكده- كودكستان - پرورشگاه يتيمان و آموزشگاهها ميرسد نسبت بآن قسمت از درآمد كه منحصراً به اين قبيل مصارف ميرسد و بشرط اينكه عام المنفعه بودن آنها با رعايت نظر واقف بموجب تصويبنامه هيئت وزيران قبول شده باشد. ه - تا ميزان ده درصد عايدات هر شخص يا شخصيت حقوقي كه براي مصارف بنگاههاي خيريه يا هيئت هاي جمع آوري اعانه كه دولت برسميت شناخته باشد پرداخته شده و از آن بنگاهها يا هيئتها رسيدي در دست داشته باشند. و - درآمدهاي حاصله از صنايع يدي ساكنين دهات و ماشين آلات و كارخانجات روستائي واقعه در دهستانها كه بمنظور توسعه كشاورزي و صنايع يدي ايجاد شده باشد. ز - درآمد كارخانجات مولد برق كه در دهات و قصبات ايجاد شود بطور دايم و در شهرهائيكه هنوز كارخانه برق داير نشده براي مدت هفت سال از تاريخ اجراء اين قانون. ح - درآمد دبستانها و دبيرستانها و دانشكده ها و كلاسهاي تعليم و تربيت و ورزش كه از طرف مردم تأسيس شود بشرط تصديق وزارت فرهنگ. ط - اشخاص و يا مؤسساتيكه بوسيله تلمبه يا ساختمان سد و ايجاد نهر و حفر قنات جديد و يا چاه عميق تهيه آب مينمايند نسبت بدرآمد حاصله تا مدت دهسال از تاريخ بهره برداري. ي - كارخانجات كمپوت سازي - ميوه خشك كني - تهيه لبنيات - پنبه پاك كني - پيله كشي - پشم شوئي - قاليشوئي - چايسازي - جوجه كشي از تاريخ بهره برداري تا مدت ۷ سال. ك - درآمد اراضي خالصه خوزستان كه طبق قانون و آئين نامه هاي مربوطه باشخاص واگذار شده يا مي شود تا مدت ده سال از تاريخ بهره برداري. ل - شركتهاي تعاوني توليد و مصرف و صندوقهاي روستائي. م - اشخاص و شركتهائيكه براي استفاده از ماشينهاي فلاحتي از قبيل شخم - خرمن كوبي - بذرافشاني تشكيل مي شود و در مقابل كار انجام شده اجاره يا دستمزد دريافت ميدارند منحصراً براي درآمدهاي حاصله از استفاده از ماشينهاي فلاحتي. ن - كليه اشخاصيكه از بودجه دولت يا شهرداري ها حقوق و يا مقرري بگير هستند نسبت بآن قسمت درآمديكه از بابت حقوق و مقرري و اجرت و مزايا از خزانه دولت يا صندوق شهرداريها بآنها پرداخت مي شود. فصل سوم - ماليات بر حقوق و دستمزد و ساير مزايا ماده ۴ - درآمد نقدي و مزاياي غير نقدي حاصله از حقوق و يا دستمزد طبق نرخهاي مقرر در ماده ۱۶ مشمول ماليات خواهد بود. تبصره ۱ - شركتها و بنگاههاي دولتي كه كارمندان آنها مشمول ماليات بر حقوق ميباشند نميتوانند اين ماليات را از درآمد خود بپردازند. در بنگاههاي خصوصي ماليات پرداختي جزء هزينه مورد قبول در مورد محاسبه ماليات پذيرفته نخواهد شد. تبصره ۲ - مزاياي غير نقدي طبق آئين نامه مربوطه تقويم خواهد گرديد. تبصره ۳ - كسانيكه در ايران از شركتها و بنگاههاي مقيم خارجه كه در ايران شعبه يا نماينده يا اداره ندارند حقوق يا حق العمل دريافت مينمايند مكلفند از تاريخ دريافت منتهي در ظرف سي روز ماليات متعلقه را باداره دارائي محل اقامت خود بضميمه سياهه ريز وجوه دريافتي تسليم دارند مگر اينكه گيرنده بعمل بازرگاني مشغول و اين قبيل درآمدها را در دفاتر خود ثبت و بحساب درآمد بازرگاني خود مطابق مقررات مربوطه منظور نموده باشند. تبصره ۴ - پرداخت كنندگان حقوق مكلفند بمحض تخصيص يا پرداخت حقوق و اجرت و دستمزد و امثال آن ماليات متعلقه را از حقوق و مزاياي نقدي و غير نقدي ( سواي مزاياي غير نقدي كارگران) كسر و منتها در ظرف سه ماه با صورتي كه حاوي نام مستخدم و كارگر و حقوق و مزايا و ماليات كسر شده باشد بدارائي محل تسليم و رسيد دريافت دارند. در هر حال پرداخت كننده و دريافت كننده وجه متضامناً مسئول پرداخت ماليات مي باشند. فصل چهارم - ماليات كسبه و اصناف ماده ۵ – الف - كسبه جزء: كسبه جزء كساني هستند كه كالاهاي مصرفي را از عمده فروشها خريداري و بمصرف كننده ميفروشند و يا در مقابل انجام كاري با دست يا ماشين هاي كوچك دستمزد دريافت ميدارند و حداكثر درآمد ساليانه آنها از يكصد و بيست هزار ريال تجاوز نميكند. ملاك تشخيص درآمد كسبه جزء آخرين درآمد مالياتي قطعي شده آنها است بدين معني كه اگر درآمد قطعي شده هر مؤدي در سالهاي گذشته كمتر از۱۲۰۰۰۰ ريال باشد مؤدي مذكور كاسب جزء شناخته شده و پس از وضع حداقل بخشودگي بنرخ مندرج در ماده ۱۶ مشمول ماليات ميگردد. كسانيكه سابقه ماليات قطعي ندارند و همچنين كسانيكه در آينده مشغول كسب شوند ماليات آنها معادل سه برابر مال الاجاره ماهيانه محل كسب ( در صورتي كه محل مزبور قبل از ۱۳۲۷ در اجاره بوده باشد) و دو برابر آن ( در صورتيكه از اول ۱۳۲۷ به بعد باجاره واگذار شده باشد) مقطوعاً دريافت خواهد شد. اجاره محل كسب بر طبق سند رسمي احتساب و هر گاه سند رسمي نداشته باشد بر اساس اجاره املاك مشابه محسوب خواهد شد و بهر حال جمع اين ماليات در سال از ۳۳۶۰ ريال ( حداكثر ماليات غير متأهل) تجاوز نميكند و اين ماليات حداقل براي پنجسال قطعي است. تبصره ۱ - هر گاه در تشخيص كاسب بودن و يا نبودن مؤدي اختلافي با دارائي محل پيش بيايد موضوع اختلاف بكميسيون تشخيص بدوي مذكور در ماده ۲۳ اين قانون ارجاع مي شود و رأي كميسيون قطعي است. تبصره ۲ - كسبه مذكور در زير بكلي از تأديه ماليات معافند. ۱ - كتابفروش ( اعم از دوره گرد و مغازه دار) ۲ - دارندگان چاپخانه هاي دستي ۳ - پرده دوز و چادردوز ۴ - تعميركار عينك ۵ - حصيرباف ۶ - دواتگر۷- سازنده آلات موسيقي ۸ - سنگ تراش ۹ - دوچرخه ساز و دوچرخه كرايه ده ۱۰ - مصالح جزئي بنائي فروش ۱۱ - كوزه فروش ۱۲ - اطوكشي كه ماشين بخار ندارد ۱۳ - لباف و شعرباف ۱۴ - تابلوساز و تابلونويس و قابساز ۱۵ - پينه دوز ۱۶ - واكسي ۱۷ - كله پز ۱۸ - بستني فروش ۱۹ - قهوه چي ۲۰ - شيرفروشهاي سيار ۲۱ - ليمونادفروش ۲۲ - زهتاب ۲۳ - حلبي ساز ۲۴ - آهنكوب ۲۵ - صفار ۲۶ - پرنده فروش ۲۷ - يخني پز ۲۸ - شيشه بر ۲۹ - دارندگان آسياب آبي ۳۰ - حلواپز ۳۱ - لحاف دوز ۳۲ - عصار ۳۳ - سبزي فروش ۳۴ - بشكه داران آب ۳۵ - نعل ساز و نعلبند ۳۶ - آهنگر خورده كار ۳۷ - سركه و آبغوره فروش ۳۸ - ترشي فروش ۳۹ - كشك ساب ۴۰ - لبوفروش و چنانچه كميسيون بدوي تشخيص ماليات بر درآمد در هر محل در اسفند ماه هر سال با در نظر گرفتن وضع كسبي ساير كسبه و رعايت حداقل معافيت مذكور در اين قانون تشخيص نمايند كسبه جزء ديگري شامل بخشودگي ميباشند صورت بخشودگي را بدارائي محل خواهد فرستاد كه طبق آن عمل نمايند. تبصره ۳ - كليه مؤدياني كه سابقه آخرين سال مالياتي قطعي شده آنها بيش از ۵۰۰ ريال نباشد در ظرف مدت پنجسال از تاريخ اجراي اين قانون از پرداخت ماليات معاف ميباشند. تبصره ۴ - مؤديان مذكور در تبصره ۲ و ۳ از پرداخت بقاياي مالياتي سنواتي معاف ميباشند. تبصره ۵ - مؤديان مشمول اين ماده در صورتيكه از بابت سنوات قبل بدهي مالياتي قطعي شده داشته باشند براي هر يك از سنوات مزبور برابر آخرين ماليات قطعي شده آنان ماليات وصول خواهد شد و اگر بقاياي قطعي شده نداشته باشند تابع مقررات اين قانون خواهند بود. مؤديان مزبور مي توانند بدهي خود را تا آخر سال در چهار قسط متساوي ( اول تير - اول شهريور - اول آبان - اول دي) بپردازند. تبصره ۶ - ادارات دارائي مكلف هستند براي بخشودگان اين ماده كارت بخشودگي ماليات صادر نموده و به افراد هر دسته تسليم و اين كارتها را منظماً در دفاتر ثبت نمايند. تبصره ۷ - ماليات قطعي شده آنست كه بهر نحوي از انحاء ( سواي مواردي كه بعلت عدم وصول اعتراض مؤدي ماليات قطعي شناخته ميشود) ماليات مؤدي بصورت قطعي درآمده باشد. ب - اصناف: ماده ۶ - اصناف كساني هستند كه بدون داشتن كارت بازرگاني بهر نوع معاملات و تجارت داخلي اعم از عمده فروشي و يا خريد و فروش - دلالي اعم از ملكي و بازرگاني - امور حمل و نقل - تصدي مهمانخانه - كافه رستوران و تماشاخانه و امثال آنها و يا بهر قسم كارهاي صنعتي اعم از دستي و يا ماشيني و مانند آن اشتغال دارد و درآمد ساليانه آنها اضافه بر ۱۲۰ هزار ريال ميباشد. ملاك تشخيص درآمد اين طبقه از مؤديان در صورتيكه داراي دفاتر پلمب شده نباشند دفتري است كه وزارت دارائي طبع و در دسترس آنها خواهد گذاشت. اصناف مذكور در اين ماده مكلف هستند قبل از آخر تير ماه هر سال اظهارنامه مالياتي بر اساس درآمد سال گذشته خود باداره دارائي محل تسليم و در همان موقع ماليات متعلقه را پرداخت نمايند در صورت عدم تسليم اظهارنامه بموعد مقرر و يا عدم ارائه دفتر در مورد آنهائيكه سابقه ماليات قطعي شده قبل از تصويب اين قانون دارند در سال اول دو برابر در سالهاي بعد تا پنج سال سه برابر آخرين ماليات قطعي شده ماليات قطعي اين قبيل مؤديان خواهد بود. مگر آنكه اقدام بنگاهداري دفاتر مندرج در اين ماده بنمايند كه در اين صورت دفاتر عمل كرد آنها ملاك تشخيص درآمد خواهد بود. چنانچه اين قبيل مؤديان ماليات قطعي شده نداشته باشند و يا در آينده در رديف اين قبيل مؤديان قرار گيرند و داراي دفتر نباشند درآمد آنها بوسيله كميسيون هاي بدوي مندرج در ماده ۲۳ تشخيص و ماليات آنها دريافت خواهد شد. هر گاه مؤدي اعتراض داشته باشد مي تواند به كميسيون تجديد نظر شكايت نمايد و در صورتيكه اين قبيل مؤديان هم در سالهاي بعد اقدام بنگاهداري دفتر ننمايند بر طبق ضريب سنواتي مندرج در اين ماده با آنها رفتار خواهد شد. تبصره - در صورتيكه اظهارنامه نامه ناقص يا دفاتر مخدوش باشد ادارات دارائي مكلفند حداكثر در ظرف مدت ششماه موارد اختلاف را بمؤدي كتباً اخطار نمايند كه در ظرف مدت دو ماه موارد مزبور را اصلاح نموده و يا جواب اعتراضات را بدارائي محل تسليم نمايد در صورتيكه مؤدي در ظرف مدت مقرر جواب اعتراضات دارائي را ندهد و يا توضيحات مؤدي رفع اختلاف را ننمايد موارد اختلاف بكميسيونهاي تشخيص ارجاع ميگردد. فصل پنجم - ماليات بازرگانان ماده ۷ - بازرگان بكساني اطلاق ميشود كه داراي دفاتر پلمب شده بوده و در اطاق بازرگاني محل ثبت نام نموده و كارت بازرگاني دريافت كرده باشد و بهر نوع معاملات تجاري اعم از واردات و صادرات و خريد و فروش كالا و تهيه و فروش مواد صنعتي و معدني و تبديل مواد خام و هر نوع عمل ديگري كه عرفاً تجاري شناخته ميشود اشتغال ورزند ملاك تشخيص درآمد بازرگانان اظهارنامه ايست كه متكي بدفاتر قانوني آنها مي باشد. بازرگانان مكلف هستند قبل از آخر تير ماه اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس درآمد سال گذشته خود باداره دارائي محل تسليم و در همان موقع ماليات متعلقه را پرداخت نمايند. در صورت عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر يا عدم ارائه دفاتر درآمد آنها بر اساس ده درصد كل معاملات رأساً تشخيص و ماليات آن وصول خواهد گرديد. تبصره - در صورتيكه مسلم شود اظهارنامه اي ناقص يا دفتري مخدوش است طبق تبصره ذيل ماده ۶ رفتار خواهد شد. فصل ششم - ماليات صاحبان حرف و مشاغل آزاد پزشكان - صاحبان دفاتر اسناد رسمي - مهندسين - وكلاء دادگستري. ماده ۸ - از صاحبان مشاغل آزاد بطريق ذيل ماليات دريافت ميگردد: . ۱ - پزشكان و جراحان و دندان پزشكان و چشم پزشكان و متصديان راديوگرافي و امثال آنها اعم از آنكه موظفاً در خدمت دولت و يا در خدمت مؤسسات ملي باشند و يا حق العلاج دريافت كنند در تهران بتشخيص وزارت بهداري بسه طبقه تقسيم و بشرح زير ماليات مقطوع خواهند پرداخت: طبقه اول- پنجاه هزار ريال طبقه دوم - بيست هزار ريال طبقه سوم - ششهزار ريال هر گاه وزارت دارائي يا پزشكي نسبت باين درجات معترض باشند كميسيون بدوي تشخيص درآمد مرجع رسيدگي خواهد بود و رأي كميسيون قطعي است. تبصره ۱ - آزمايشگاهها به ۳ طبقه طبق تشخيص وزارت بهداري تقسيم و ماليات بر درآمد هر طبقه بشرح زير مقطوعاً دريافت ميشود: طبقه اول ۲۰۰۰۰ ريال طبقه دوم ۱۰۰۰۰ ريال طبقه سوم ۵۰۰۰ ريال آزمايشگاههاي شهرستانها از پرداخت ماليات بخشوده هستند. تبصره ۲ - پزشكان از تاريخ تحصيل پروانه اشتغال تا پنج سال از پرداخت ماليات معاف خواهند بود. و همچنين كليه پزشكاني كه در شهرستانها و قصبات بطبابت اشتغال دارند از پرداخت ماليات معاف ميباشند. ۲ -ملاك تشخيص درآمد صاحبان دفاتر اسناد رسمي ثبت معاملات در دفاتر مربوطه است ۶۰% وجوهي كه بعنوان حق التحرير طبق تعرفه وزارت دادگستري دريافت مينمايند سود ويژه محسوب ميشود صاحبان دفاتر مكلفند صورت آمار معاملات را در آخر هر ماه تهيه و بدارائي محل ارسال دارند و تا آخر تير ماه هر ماه اظهارنامه تسليم و مجموع وجوهيكه بعنوان حق التحرير دريافت داشته اند در اظهارنامه قيد كنند كه بر اساس آن ماليات دريافت شود. ۳ - مهندسين صاحبان دفاتر فني و معماران مكلفند دخل و خرج خود را در دفاتر پلمب شده يا در دفاتري كه ادارات دارائي بآنها ميدهند منظماً ثبت و منتهي تا آخر تير ماه هر سال اظهارنامه ماليات تسليم و ماليات متعلقه را پرداخت نمايند. هر گاه در سررسيد مقرر اظهارنامه ندهند يا از ارائه دفتر خودداري كنند پنج برابر اجاره ساليانه محل سكونت آنها درآمد ويژه محسوب و بر آن اساس ماليات متعلقه دريافت ميشود. در صورتيكه محل سكونت ملكي باشد و يا اجاره نامه رسمي نداشته باشد طبق مال الاجاره املاك مشابه مال الاجاره آنها تشخيص ميشود. ۴ - ماليات وكلاي دادگستري بطريق زير دريافت ميشود: الف - در دعاوي غير مالي و دعاوي كيفري غير تسخيري وكيل دادگستري بمحض دخالت بايد پنجاه ريال تمبر بابت ماليات بوكالت نامه يا صورت مجلس مربوط بوكالت خود الصاق نمايد و الا وكالت او در دادگاهها پذيرفته نميشود. ب - در دعاوي مالي روي ميزانيكه طبق آئين نامه حق الوكاله بوكيل در هر مرحله تعلق ميگيرد وكيل بايد براي آن مرحله تا ۲۵۰۰۰ ريال ۱% تا ۵۰۰۰۰ ريال ۱.۵% نسبت بمازاد تا ۱۰۰۰۰۰ ريال ۲% نسبت بمازاد از يكصد هزار ريال ببالا نسبت بمازاد ۳ درصد تمبر بوكالت نامه الصاق نمايد و الا دادخواست بمسئوليت وكيل در مقابل موكل رد ميشود. ج - در صورتيكه وكيلي پس از تأديه ماليات تعقيب آنرا بوكيل ديگري واگذار كرد وكيل جديد مشمول پرداخت ماليات بابت آن وكالت نخواهد بود. . د - وكلاء نميتوانند وجهي را كه بابت ماليات خود باين كيفيت ميپردازند بحساب موكل بگذارند. ه - وكلائيكه قراردادهاي كلي با مؤسسات و بانكها و شركتها و يا اشخاص دارند از روي قرارداد آنها ماهيانه بر درآمد طبق نرخ ماليات حقوق دريافت ميشود. تبصره -بوكالت نامه هائيكه بدادگاههاي بخش داده ميشود سي ريال تمبر الصاق ميشود. ۵ - جرائد و مجلاتي كه تعداد تيراژ هر شماره آن از پنجهزار برگ تجاوز نمايد مشمول ماليات ميباشد و بايستي دفتر جمع و خرج داشته و اظهارنامه مالياتي بدهد در صورتيكه در سررسيد مقرر اظهارنامه ندهد و يا دفتر ارائه ننمايد پنج برابر اجاره ساليانه محل سكونت او درآمد ويژه محسوب و بر آن اساس ماليات متعلقه دريافت ميشود. فصل هفتم - ماليات بر شركتها يا شخصيتهاي حقوقي ماده ۹ - شركتهاي مشمول ماليات موظفند تا پايان تير ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زيان سال پيش خود را كه بتصويب مقامات صلاحيتدار شركت رسيده باشد بدارائي محل كه مركز شركت در آنجا واقع است تسليم و ماليات متعلقه را پرداخت نمايند. شركتهائي كه سال محاسباتي آن ها با سال شمسي تطبيق نكند و همچنين شركتهاي برچيده شده موظف هستند منتها تا چهار ماه پس از انقضاء دوره عمل يا خاتمه عمليات شركت ترازنامه خود را تسليم و ماليات متعلقه را پرداخت نمايند. ماليات شركتهاي انتفاعي كه مركز اداري آنها در ايران نيست از سود كليه عملياتي كه در ايران خواه بحساب شركت اصلي و خواه بحساب ديگري انجام داده اند وصول ميشود شركتهاي نامبرده بايد براي معاملات فوق حساب جداگانه نگاهدارند و در محاسبه هزينه هاي عادي و اداري اين شركتها فقط هزينه مؤسسات واقعه در ايران قابل قبول خواهد بود. نرخ ماليات شركتهاي سهامي همان نرخ مقرر در ماده ۱۶ خواهد بود. تبصره ۱ - از سود ويژه شركتهاي سهامي بطور كلي معادل ده درصد سرمايه پرداخت شده قطعي از ماليات معاف است و مازاد آن مشمول نرخ مقرر در ماده ۱۶ خواهد بود. تبصره ۲ - نرخ ماليات شركتهاي سهامي كه حداقل سرمايه پرداخت شده آنها به ده ميليون ريال بالغ شود و براي امور توليدي و بانكي و يا صنعتي و يا معدني و يا كشاورزي و يا آبياري و نظائر آنها باشد ( باستثناء شركت هاي سهامي كه موضوع عمل آنها واردات است) معادل چند درصد سود حاصله نسبت بسرمايه شركت ميباشد ( نسبت سود به سرمايه) و اين نرخ فقط به نود درصد سود شركت تعلق ميگيرد ( بعد از وضع ده درصد بخشودگي شركتهاي سهامي) و در هر صورت اين نرخ از پنجاه درصد تجاوز نخواهد كرد. تبصره ۳ - در صورت عدم تسليم ترازنامه در موعد مقرر يا عدم ارائه دفاتر درآمد شركت بر اساس ده درصد كل معاملات آن تشخيص و ماليات متعلقه وصول خواهد گرديد. در صورتيكه مسلم شود ترازنامه ناقص يا دفتري مخدوش است طبق تبصره ذيل ماده هفت رفتار خواهد شد. تبصره ۴ - مأخذ ماليات آخرين سال عمليات شركت ها قيمت حقيقي دارائي شركت است منهاي سرمايه پرداخت شده و ذخيره هائيكه ماليات آنها قبلاً پرداخت شده در صورتيكه دارائي شركت در اثر انحلال يا علل ديگر تقسيم شود باز هم قبل از تقسيم بترتيب بالا ماليات آخرين سال عمليات شركت محسوب و وصول خواهد شد. تبصره ۵ - در صورتيكه شركت سهامي طبق ترازنامه خود در دوره عمل كرد ساليانه زيان داشته باشد ميتواند زيان حاصله را بحساب سود و زيان سال بعد انتقال دهد. اگر سود سال بعد جبران آن زيان را نكند شركت ميتواند تا پنج سال تدريجاً اين زيان را استهلاك كند و نسبت بمازاد سود ماليات بپردازد. تبصره ۶ - ماليات شركتهاي هواپيمائي و كشتيراني خارجي بوسيله شعب يا نمايندگي آنها در ايران بطريق زير بطور مقطوع دريافت ميگردد: الف - از شعب شركت هاي مزبور صدي سه كليه وجوهي كه بابت كرايه مسافر و حمل و نقل اعم از اينكه در ايران يا در مقصد وصول شود و هر گونه درآمد ديگري كه داشته باشند مقطوعاً بعنوان ماليات محسوب و دريافت مي گردد. ب - شعب شركتهاي مزبور موظفند آخر هر ماه صورت وجوه دريافتي خود را با ماليات مقرره باداره دارائي محل تأديه و رسيد دريافت دارند. ج - هر گاه يكي از شعب شركتهاي مذكور يا نمايندگي آنها صورتهاي مقرره را بموقع تهيه و ارسال ندارد و يا ماليات متعلقه را پرداخت ننمايد مراتب از طرف اداره دارائي رسماً بشعبه يا نمايندگي مزبور ابلاغ و در ظرف مهلتي كه نبايد از ۱۵ روز كمتر باشد صورت و ماليات عقب افتاده مطالبه ميشود چنانچه باز هم از طرف شعبه يا نمايندگي شركت بمسامحه و تعلل برگزار شد اداره دارائي ميتواند بوسائل مقتضي طلب خود را بمأخذي كه خود تشخيص ميدهد از اموال شركت در ايران تأمين و عمليات شعبه يا نمايندگي را متوقف سازد. د - ادارات دارائي مي توانند در مواقع لزوم صورت هاي واصله را با دفاتر شعب شركت تطبيق و رسيدگي نمايند و شعب مربوطه مكلف به تهيه وسايل رسيدگي مي باشند و الا بوسيله مقامات ذي صلاحيت از عمليات آنها جلوگيري خواهد شد. تبصره ۷ - بدارندگان سهام شركتهاي خارجي مقيم ايران طبق مقررات اين قانون ماليات تعلق ميگيرد. تبصره ۸ - سود دريافتي از حساب هاي سپرده ثابت و يا جاري نزد بانكها و همچنين سود متعلق باوراق قرضه و اسناد خزانه دولتي از پرداخت ماليات معاف خواهد بود. فصل هشتم - ماليات بر درآمد مستغلات ماده ۱۰ - كليه مستغلات از قبيل خانه - دكاكين - مغازه ها - كاروانسراها - مهمانخانه ها - نمايشگاهها – يخچال ها - قهوه خانه ها - حمامها و ميدانهاي شهر و بطور كلي هر ساختمان و بنائي كه مالك آن بطريق اجاره درآمدي از آن تحصيل مينمايد مشمول ماليات بر درآمد ميباشد. در مورد گرمابه ها بميزان ۷۰% مال الاجاره سالانه و در مورد ساير مستغلات بميزان ۸۰% از مال الاجاره سالانه سود خالص منظور ميشود مستغلاتيكه محل سكونت شخص مالك يا عيال يا فرزند يا پدر يا برادر يا خواهر مالك باشند و همچنين مستغلاتيكه محل كار شركتهاي سهامي و كارخانجات صنعتي و مؤسسات فرهنگي باشند مشمول ماليات مستغلات نخواهد بود. تبصره ۱ - درآمد مستغلات مذكور در فوق از روي اجاره نامه رسمي و يا حكم تعديل اداره اجاره بها و چنانچه اجاره نامه رسمي تنظيم نشده يا ارائه نگردد با نظر كارشناس دارائي تعيين خواهد شد و در اين صورت نظر كارشناس مزبور قطعي و غير قابل اعتراض است. تبصره ۲ - مستغلاتيكه قبل از تاريخ اجراي اين قانون بدون اجاره نامه رسمي باجاره داده شده باشد صاحبان آنها موظف اند در ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون اجاره نامه رسمي تنظيم و رونوشت آنرا باداره دارائي محل تسليم نمايند و الا مطابق تبصره ۱ اين ماده اقدام خواهد شد. تبصره ۳ - مستغلاتيكه محل كسب مالك باشد بر حسب وضع ساختمان و موقعيت محل و با در نظر گرفتن مال الاجاره مستغلات مشابه اجاره آن معلوم خواهد گرديد. تبصره ۴ - مستغلات متعلق بدولت و شهرداري ها از پرداخت ماليات معاف خواهد بود. تبصره ۵ - مالك مستغل مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تخليه مستغل اداره دارائي محل را كتباً مطلع سازد و بمحض اجاره رفتن مستغل نيز بايد رونوشت سند مال الاجاره را حداكثر ظرف يكماه باداره دارائي تسليم نمايد و در صورت مسامحه از دادن اطلاع كتبي اداره دارائي حق خواهد داشت آن مستغل را مادام كه اطلاع كتبي بوي نرسيده در قيد اجاره بشناسد مگر آنكه موجر خلاف آنرا ثابت نمايد. تبصره ۶ - مستغلاتيكه در رهن تصرفي است مشمول ماليات مستغلات خواهد بود و تشخيص اجاره بها طبق تبصره ۳ بعمل خواهد آمد و ماليات آن بعهده رهن دهنده است. تبصره ۷ - ماليات مستغلات در ظرف سال مالياتي با تسليم اظهارنامه مربوطه باقساط سه گانه مساوي ( آخر تير - آخر آبان - آخر اسفند) از مأخذ مجموع درآمد سالانه مستغلاتي مؤدي با رعايت حداقل بخشودگي طبق نرخهاي مالياتي مقرر در ماده ۱۶ وصول ميشود. تبصره ۸ - مستغلات جديدالبناء و مستغلاتيكه بواسطه حوادث غير مترقبه مانند زلزله و حريق و امثال آن محتاج بتجديد بنا گردد ( در مورد آن قسمتي كه محتاج به تجديد بنا است) از تاريخ اختتام بنا تا مدت سه سال از اداي ماليات معاف خواهد بود بشرط آنكه موقعيكه ساختمان تمام شد مالك مراتب را كتباً بطور مستقيم و يا با پست سفارشي بدارائي محل اطلاع بدهد و اداره دارائي مكلف است گواهي معافيت صادر و به مالك تسليم نمايد. فصل نهم - ماليات بر املاك مزروعي و عوارض عمران ماده ۱۱ - از اول سال ۱۳۳۴ ببعد ماليات املاك مزروعي و عوارض عمران بشرح زير دريافت خواهد شد تبصره ۱ - آنچه بموجب اين قانون دريافت ميشود نصف ماليات املاك مزروعي و نصف عوارض عمران محسوب خواهد شد كه يكجا دريافت و تفكيكاً قبض صادر ميگردد. تبصره ۲ - ماليات املاك مزروعي و عوارض عمراني بر اساس مجموع درآمدهاي مالك در هر استان بطور تساعد طبق نرخ مذكور در ماده ۱۶ دريافت ميشود و براي تعيين درآمد مالكانه مقررات ذيل رعايت ميگردد: الف - در نقاطي كه از سال ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۳ مميزي شده غله و شلتوك آن عين غله و شلتوك و نقد مقطوع آن ۵ برابر و آنچه بعنوان عايدات حاصله از تسعير اجناس و غيره است از روي اوراق مميزي ۸ برابر محسوب ميشود. ب - در نقاطي كه از سال ۳۲۸ ببعد مميزي شده و يا ميشود بمأخذ همان مميزي. ج - نسبت بمميزي هاي ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۳ صدي ۲۰ و نسبت بمميزي هائيكه از ۱۳۲۸ ببعد بعمل آمده و يا خواهد آمد صدي ۳۰ بابت مخارج از عايدات مالكانه كسر و به بقيه ماليات تعلق ميگيرد. تبصره ۳ - املاك خورده مالكيني كه مجموع درآمد مزروعي مالكانه ساليانه آنها پس از وضع مخارج بر طبق اين قانون در حوزه هر استان و همچنين املاك موقوفه اي كه مجموع درآمد مالكانه آن از ۳۶۰۰۰ ريال تجاوز نميكند از پرداخت ماليات معافند ولي عوارض عمراني را بايد بپردازند. ماليات املاك موقوفه اولادي از هر يك از موقوف عليهم بنسبت عوايد سهم هر يك از آنها با رعايت بخشودگي ۳۶۰۰۰ ريال مذكور در فوق دريافت ميشود. تبصره ۴ - در مواردي كه درآمد ملكي بعلت بروز آفات سماوي يا ارضي كاهشي حاصل شود مالك ميتواند قبل از برداشت محصول تقاضاي رسيدگي و تخفيف مالياتي نمايد و ادارات دارائي مكلفند بوسيله يك هيئت سه نفري قبل از برداشت محصول باظهارات مالك رسيدگي و صورت مجلس حاوي خسارت وارده بمحصول شتوي و صيفي تنظيم و بامضاي مالك برسانند و در صورتيكه مالك يا نماينده او بنظر نمايندگان دارائي تسليم نباشند رئيس هيئت رسيدگي و نماينده مالك و يا خبره مرضي الطرفين نسبت بميزان خسارات وارده و اظهار نظر و صورت مجلس مورد بحث را امضا خواهند كرد و رأي اين هيئت براي طرفين قطعي است پرداخت مخارج رسيدگي بعهده مالكين است و طرز رسيدگي باملاك مسلوب المنفعه نيز تابع اين مقررات است. چنانچه ميزان خسارت وارده بيش از نصف كل محصول ملك باشد بهمان نسبت تخفيف داده ميشود. تبصره ۵ - وزارت دارائي نسبت باملاك ذيل بخرج خود مميزي خواهدكرد : الف - املاك جديدالاحداث يا املاك مسلوب المنفعه كه بعدً آباد ميشوند با رعايت بند ط ماده ۳ اين قانون. ب - املاكي كه از سالهاي ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۳ مميزي نشده اند. ج - هر ملكي كه ششدانگ آن متعلق بيك مالك و ماليات آن طبق مميزي ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۳ بمأخذ نرخهاي مقرر در اين قانون مجموعاً بيش از بيست هزار بشود و بر اثر مستحدثات دولتي از قبيل سد يا نهر و نظاير آن و يا تأسيسات فني مانند كارخانجات قند و شكر و چاي و توتون كه محصولات جديدي توليد كرده و اضافه درآمدي حاصل شده باشد. . د - كليه املاكي كه كه نسبت بمميزي ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۳ آنها از طرف مالكين اعتراض شود. در اينصورت پرداخت مخارج مميزي بعهده مالكين است. تبصره ۶ - املاك مسلوب المنفعه از پرداخت ماليات و عوارض عمراني معافند. تبصره ۷ - نرخ اجناس مشمول ماليات آنچه مربوط بگندم و جو و شلتوك است در صورتيكه اين اجناس در انحصار دولت باشد و يا از طرف دولت براي آن قيمت تعيين شود نرخي است كه دولت براي آن تعيين مينمايد و در نقاطي نرخ دولتي وجود نداشته باشد نرخي كه در كميسيون مذكور در تبصره ۱۲ تعيين خواهد شد ملاك عمل قرار ميگيرد. نرخ اجناس غير از گندم و جو و شلتوك در مورد مميزيهائي كه بعد از سال ۲۸ بعمل آمده يا خواهد آمد مطابق سال ۱۳۳۳ براي مدت ۵ سال ملاك عمل بوده و بعد از انقضاء مدت تجديد نظر خواهد شد. تبصره ۸ - ادارات دارائي مكلفند پس۱۴۰ از تصويب اين قانون براي يك نوبت ميزان ماليات مؤدياني را كه طبق اين قانون بر املاك آنها تعلق ميگيرد كتباً باستحضار مؤديان برسانند و اگر در محاسبه ماليات يا نرخ يا تعيين ميزان مالكيت اشتباهي رخ داده باشد مؤدي ميتواند باداره دارائي مراجعه و رفع اختلاف نمايد و يا كتباً مراتب را اطلاع دهد در صورت تغيير نرخ ماليات مشخصه مجدداً اطلاع داده خواهد شد. تبصره ۹ - مؤديان مكلفند ماليات املاك مزروعي و عوايد عمران خود را در هر سال تا آخر دي بپردازند در صورت عدم پرداخت يك درصد زيان ديركرد در هر ماه ببدهي آنان تعلق خواهد گرفت ( بكمتر از ۱۵ روز زيان ديركرد تعلق نميگيرد و بيش از ۱۵ روز يك ماه محسوب ميشود). تبصره ۱۰ - ادارات دارائي مكلفند پس از ششماه از سررسيد پرداخت ماليات و عوارض عمران و عدم تصفيه حساب از طرف مؤدي بدهي قطعي او را از طريق توقيف محصول يا ملك مؤدي بر طبق آئين نامه اجرائي مالياتها استيفاء نمايند. تبصره ۱۱ - دولت ميتواند غله و شلتوك مالياتي را عيناً يا مسعراً بنرخ روز وصول نمايد و در صورت وصول عين جنس پرداخت هزينه حمل آن تا دوازده كيلومتر بعهده مؤديان و در صورت تجاوز از اين مسافت پرداخت مابه التفاوت آن بعهده دولت است. تبصره ۱۲ - هر گاه در موارد ذيل بين مؤديان و اداره دارائي اختلافي حاصل شود كميسيوني مركب از فرماندار يا نماينده او و رئيس كشاورزي يا نماينده او و يكنفر مالك معتمد محل در اداره دارائي تشكيل و بموضوع مورد اختلاف رسيدگي خواهد شد و رأي اين كميسيون براي طرفين قطعي است. الف - در صورت اختلاف راجع بتشخيص در مميزي ب - تخفيف مربوط بآفت. ج - تشخيص معافيت يا عدم معافيت مالياتي املاك مسلوب المنفعه. د - اختلافات مربوطه ببقاياي مالياتي و قرار تقسيط كه حداكثر از دو سال تجاوز نكند. ه - اختلافات مربوط بميزان مالكيت از لحاظ مالياتي. و - تشخيص درآمد مالكانه از روي اوراق مميزي سابق. ز - تعيين تكليف املاكي كه اوراق مميزي ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۳ آنها در دست نيست. (كميسيون تحقيق ميتواند از نظر متخصصين و كارشناسان استفاده نمايد) تبصره ۱۳ - بقاياي ماليات مزروعي بمأخذ مقرر در ماده ۹ قانون املاك مزروعي و ماليات بر درآمد مصوب تير ماه ۳۲۸ يك برابر جنس و دو برابر و نيم نقد با در نظر گرفتن معافيت مقرر در تبصره يك ماده مذكور مطالبه و تصفيه خواهد شد. بقاياي املاكي كه بعلت شكايت مؤديان از سنگيني ماليات جزو جمعي يا اختلافات ديگر كه در پرونده آنان منعكس است و تا تاريخ تصويب اين قانون تصفيه نشده باشد طبق رأي كميسيون مذكور در تبصره ۱۲ كه براي طرفين قطعي است بر اساس عشر درآمد مالكانه دفعتاً و در صورت عدم توانائي مؤدي باقساط وصول خواهد شد. تبصره ۱۴ - در صورتيكه مميزي بعضي املاك كه از سال ۳۲۸ ببعد بعمل آمده بواسطه عدم تأديه وديعه مقرره در تبصره يك ماده ۸ آئين نامه شماره ۴۶۹۵ مصوب كميسيون قوانين دارائي مجلس شوراي ملي قطعيت يافته باشد وزارت دارائي ميتواند با دريافت ماليات مورد قبول خود نسبت بتجديد نظر آنها اقدام نمايد. تبصره ۱۵ - در صورتيكه مؤديان حساب بقاياي تا آخر سال ۱۳۳۴ خود را تا ششماه از تاريخ تصويب اين قانون تصفيه و يا بوسيله اسناد رسمي تقسيط نمايند از تأديه زيان ديركرد معاف خواهند بود. فصل نهم - مقاطعه كاران و مستأجرين ماده ۱۲ - مقاطعه كار باشخاصي اطلاق ميشود كه در ضمن عقد قرارداد يا پيمان يا صورت مجلس مناقصه انجام هر گونه عمل و يا فروش كالائي را با شرايط مندرجه در قرارداد يا پيمان يا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد يا بها و مدت معين تعهد نمايد. اجاره كارها كساني هستند كه معادن - باغات - مزارع - مستغلات يكجا - ميادين و امثال آن را از مالك يا صاحب كار با شرايطي كه در اجاره نامه قيد گرديده است بمنظور بهره برداري اجاره نمايند و ماليات اين قبيل مؤديان بدون رعايت حداقل بخشودگي بشرح زير دريافت مي شود: تا ۲۵۰۰۰۰۰ ريال بهاي كل مقاطعه يا مال الاجاره صدي دو. از ۲۵۰۰۰۰۱ ريال تا ۵۰۰۰۰۰۰ ريال صدي سه از مبلغ كل مقاطعه يا مال الاجاره. از ۵۰۰۰۰۰۱ ريال ببالا صدي چهار از مبلغ كل مقاطعه يا مال الاجاره. در مورد هر عمل مقاطعه دهنده در موقع پرداخت ماليات مقرر را كسر نموده و در ظرف مدت سي روز باداره دارائي پرداخت و رسيد دريافت مينمايد. مستأجرين موظفند در سال مالياتي تا آخر همان سال ماليات اجاره داري خود را باداره دارائي پرداخت و قبض رسيد دريافت دارند. هر شخص يا شخصيت حقوقي وهمچنين دوايردولتي و شهرداريها كه ساختمان يا حمل و نقل يا راه سازي يا تهيه و تدارك كالا يا انجام عملي را كه به بهاء يا مزد معيني بمقاطعه واگذار مينمايد مكلفند بطرز بالا رفتار نمايند. موجر و مستأجر موظف هستند كه در ظرف سي روز از تاريخ تنظيم سند اجاره رونوشت سند را باداره دارائي محل تسليم و رسيد دريافت دارند در صورتي كه مقاطعه كاران و مستأجرين بغير از امور مقاطعه كاري به كارهاي تجارتي ديگر نيز اشتغال داشته باشند بايستي حساب كارهاي ديگر خود را جداگانه نگهداري نموده و ماليات مقرر نسبت بآن درآمدها را جداگانه طبق مقررات اين قانون پرداخت نمايند. تبصره ۱ - مالك يا صاحب كار و همچنين پيمانكار و اجاره كار و بطور كلي اشخاصيكه قرارداد يا اجاره نامه تنظيم مينمايند موظفند ظرف مدت سي روز از تاريخ تنظيم سند رونوشت مصدق آن را باداره دارائي محل خود تسليم و رسيد دريافت دارند و در صورت تخلف طرفين قرارداد متضامناً مشمول جريمه بمأخذ نصف ماليات مشخصه خواهند بود هر گاه مقاطعه كار يا اجاره كار قرارداد ارائه ندهد و يا اداره دارائي را از خصوصيات معامله آگاه نسازد ميزان مقاطعه يا اجاره بوسيله كارشناس دارائي تعيين و بمؤدي ابلاغ ميشود و در صورتيكه مقاطعه كار يا اجاره كار بتشخيص كارشناس دارائي معترض باشد حق دارد بكميسيون تشخيص بدوي شكايت نمايد و كميسيون مزبور پس از رسيدگي رأي خواهد داد و رأي كميسيون قاطع است. تبصره ۲ - قراردادهاي خريد و فروش كه يك طرف آن بازرگان يا شركت بوده و داراي دفتر پلمب شده باشد عمل تجارتي محسوب شده و مشمول ماليات مقاطعه نخواهد بود. فصل دهم - ماليات بر درآمد صاحبان وسائط نقليه موتوري ماده ۱۳ - ماليات صاحبان وسايط نقليه بطور مقطوع بشرح زير دريافت ميگردد: الف - اتومبيل مسافري ۱ - اتوبوس و اتوكار بظرفيت از ۱۳ تا ۲۵ نفر سالانه ۱۵۰۰ ريال ۲ - اتوبوس و اتوكار بظرفيت از ۲۷ نفر و بيشتر سالانه ۱۶۰۰ ريال ۳ - تاكسي و سواري و استيشن تا ۱۳ نفر سالانه ۱۱۰۰ ريال ب - اتومبيل هاي باري: ۱ - كاميون ظرفيت دو تن و كمتر از دو تن ۳۰۰ ريال ۲ - كاميون ظرفيت دو تن و نيم ۴۵۰ ريال ۳ - كاميون ظرفيت سه تن ۷۵۰ ريال ۴ - كاميون ظرفيت سه تن و نيم ۱۱۰۰ ريال ۵ - كاميون ظرفيت چهار تن ۱۴۰۰ ريال ۶ - كاميون ظرفيت چهار تن و نيم ۱۵۰۰ ريال ۷ - كاميون ظرفيت پنج تن ۱۶۰۰ ريال ۸ - كاميون ظرفيت شش تن ۱۷۵۰ ريال ۹ - كاميون ظرفيت هفت تن ۱۹۵۰ ريال ۱۰ - كاميون ظرفيت هشت تن ۲۱۰۰ ريال ۱۱ - كاميون ظرفيت نه تن ۲۳۰۰ ريال ۱۲ - كاميون ظرفيت ده تن ۲۵۰۰ ريال ۱۳ - كاميون ظرفيت ده تن ببالا ۳۰۰۰ ريال تبصره - علاوه بر مالياتهاي مزبور ۱۰% عوارض شهرداري و يك و نيم درصد اطاق بازرگاني نيز وصول خواهد شد. فصل يازدهم . صاحبان درآمد معاملات رهني و بيع شرطي و خريد و فروش اراضي و اموال غير منقول و درآمدهاي اتفاقي از قبيل لاطار و شرط بندي ماده ۱۴ - بهره درآمدهاي حاصله از استفاده سرمايه از قبيل معاملات رهني و بيع شرطي و استقراضي و بالجمله كليه معاملات نزولي بهر عنوان از نظر ماليات بر درآمد مقطوعاً ۱۲ درصد محسوب ميشود و درآمد حاصله بدون رعايت حداقل بخشودگي بنرخ ۱۲ درصد مشمول ماليات خواهد بود. نرخ مالياتي درآمدهاي اتفاقي از قبيل لاطار و شرط بندي بدون رعايت حداقل بخشودگي نيز بطور مقطوع ۱۲ درصد ميباشد. تبصره ۱ - از كليه نقل و انتقالات قطعي اموال غير منقول از قبيل املاك مزروعي و مستغلات و ساختمان بطور مقطوع يك درصد قيمت فروش و همچنين از كليه نقل و انتقالات قطعي اراضي داخل شهر يا اطراف و حومه دو و نيم درصد كل قيمت فروش از فروشنده ماليات اخذ ميشود اين ماليات در موقع تنظيم سند وصول و صاحب دفتران مكلفند معادل قيمت مزبور تمبر به اسناد الصاق و ابطال نمايند. ( اراضي كه يك عشر آن ساختمان قابل سكنت باشد مستغل محسوب ميگردد) تبصره ۲ - نرخ سود و يا خسارت تأخير تأديه در كليه معاملات با حق استرداد شامل معاملات رهني و بيع شرطي و استقراضي و امثال آنها و همچنين در معاملات سفته و بروات و هر نوع عمل مرابحه كاري از تاريخ ابلاغ اين قانون حداكثر صدي ۱۲ تعيين و دريافت اضافه از اين ميزان بعنوان اجاره يا اجرت المسمي - اجرت المثل يا وجه التزام بموجب اين قانون ممنوع ميگردد. دفاتر اسناد رسمي حق تنظيم سند زائد بر اين ميزان بهيچ طريق و عنواني ندارند بانكها و محاكم و دواير ثبت و ساير مراجع صلاحيت دار از پذيرفتن و پرداخت و پرتست و قبول دادخواست و صدور حكم يا اجرائيه نسبت بمازاد اين ميزان مطلقاً ممنوع هستند. طرقي كه متعامله براي فرار از مقررات اين تبصره احياناً اتخاذ نمايند در صورت ثبوت باطل و و بلااثر است و كسانيكه از اين طريق زياده از صدي ۱۲ تحصيل سود نمايند و همچنين متصدي دفتر كه از مقررات اين ماده تخلف كند كلاهبردار محسوب و بمجازات مقرر براي كلاهبرداري محكوم ميشود فصل دوازدهم - ماليات بر درآمد حق عضويت در هيئت هاي مديره ماده ۱۵ - ماليات بر درآمدهاي حاصله از عضويت در هيئتهاي مديره و بازرسي شركتها - حق داوري و پاداش و هر نوع درآمد ديگري كه بطور اتفاقي عايد شود معادل ۱۲ درصد بدون رعايت حداقل بخشودگي خواهد بود در مواردي كه ماليات مقرر بوسيله پرداخت كننده كثر نميشود دريافت كننده وجه موظف به تسليم اظهارنامه در مدت سي روز از تاريخ دريافت و پرداخت ماليات مقرر ميباشد. تبصره - پرداخت كنندگان اين قبيل درآمدها موظفند بمحض تشخيص يا پرداخت وجه حتي در مواردي كه دريافت كنندگان معترض باشند ماليات متعلقه را كسر و منتها تا يك ماه با صورت مشخصات آن باداره دارائي محل تسليم و رسيد دريافت دارند در هر حال پرداخت كننده و دريافت كننده متضامناً مسئول پرداخت ماليات مقرر خواهند بود. مشمولين ماده فوق مكلف هستند منتها در ظرف يك ماه اظهارنامه اختصاري باداره دارائي تسليم نمايند. فصل سيزدهم - نرخ مالياتي ماده ۱۶ - در مورد مؤديانيكه در اين قانون از لحاظ پرداخت ماليات ترتيب خاصي مقرر نشده بنرخهاي زير ماليات دريافت خواهد شد: تا ۳۶۰۰۰ ريال بخشوده از ۳۶۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰۰ ريال ۴% نسبت بمازاد از ۱۵۰۰۰۱ تا ۲۵۰۰۰۰ ريال ۶% نسبت بمازاد از ۲۵۰۰۰۱ تا ۳۵۰۰۰۰ ريال ۸% نسبت بمازاد از ۳۵۰۰۰۱ تا ۵۰۰۰۰۰ ريال ۱۲% نسبت بمازاد از ۵۰۰۰۰۱ تا ۷۵۰۰۰۰ ريال ۱۶% نسبت بمازاد از ۷۵۰۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰۰۰ ريال ۲۰% نسبت بمازاد از ۱۰۰۰۰۰۱ تا ۱۲۵۰۰۰۰ ريال ۲۵% نسبت بمازاد از ۱۲۵۰۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰۰۰ ريال ۳۰% نسبت بمازاد از ۱۵۰۰۰۰۱ تا ۱۷۵۰۰۰۰ ريال ۳۵% نسبت بمازاد از ۱۷۵۰۰۰۱ تا ۲۰۰۰۰۰۰ ريال ۴۰% نسبت بمازاد از ۲۰۰۰۰۰۱ ريال ببالا ۵۰% نسبت بمازاد تبصره - در صورتيكه مؤدي متأهل باشد ميزان حداقل بخشودگي مالياتي ۷۲۰۰۰ ريال در سال محسوب ميگردد. فصل چهاردهم - تسليم اظهارنامه مالياتي ماده ۱۷ - بجز در مورد مؤديانيكه طبق اين قانون مشمول دستور خاصي ميباشند مؤديان مالياتي عموماً مكلفند منتها تا آخر تير ماه هر سال اظهارنامه مالياتي خود را باداره دارائي محل اقامت خود تسليم و يا بوسيله پست ارسال و ماليات مقرره را تأديه نمايند. مؤدياني كه در خارج از ايران اقامت دارند بايد اظهارنامة مالياتي خود را تا آخر تير ماه هر سال بابت درآمديكه سال قبل در ايران تحصيل كرده باشند باداره دارائي تهران تسليم يا به وسيله پست ارسال و در همان موقع ماليات مقرر را بپردازند. اظهارنامه هاي مالياتي از طرف وزارت دارائي طبع و در دسترس عموم گذاشته خواهد شد. تبصره - ذيل اظهارنامه سوگندي بمضمون زير: ( خداي متعال را بشهادت ميطلبم و شرف و وجدانم را وثيقه ميگذارم كه آنچه در اين اظهارنامه تحت عنوان پاسخ بپرسشهاي اداره دارائي درج گرديده است توأم با حسن نيت و بينظري بوده و مطلقاً قصدي به تضييع حقوق دولت نداشته و ندارم) بايد طبع شود تا مؤدي با ملاحظه سوگند مزبور اظهارنامه را امضاء نمايد. ماده ۱۸ - سال مالياتي عبارتست از سال شمسي كه در آن تحصيل درآمد شده باشد مگر در مواردي كه دوره عمل ساليانه مؤدي سال شمسي نباشد و در اين صورت سال مالياتي همان دوره عمل ساليانه مؤدي خواهد بود كه در آن مؤدي تحصيل درآمد كرده است. ماده ۱۹ - در موارديكه وصول ماليات بعهده پرداخت كننده درآمد مشمول ماليات واگذار شده پرداخت كنندگان مكلفند ماليات متعلقه را حتي در موارديكه گيرندگان وجوه معترض باشند بمحض پرداخت يا تخصيص كسر و منتها در ظرف سي روز با سياهه ريز و ذكر مشخصات دريافت كننده باداره دارائي محل تسليم نمايند تأخير در پرداخت ماليات از طرف پرداخت كننده باداره دارائي مشمول زيان ديركرد طبق ماده ۲۰ اين قانون خواهد بود. ماده ۲۰ - براي تأخير در پرداخت ماليات زيان ديركرد بميزان يك درصد در ماه وصول ميگردد ( مدت كمتر از پانزده روز پانزده روز و مدت كمتر از يكماه و بيشتر از پانزده روز يكماه محسوب ميشود.) براي عدم تسليم و يا تأخير در تسليم اظهارنامه و يا تسليم اظهارنامه غير واقع و عدم اجراي ساير مقررات اين قانون طبق آئين نامه كه بتصويب كميسيون هاي قوانين دارائي مجلسين خواهد رسيد جرائمي كه حداكثر هر يك از يك برابر ماليات تأديه نشده تجاوز نمينمايد تعيين خواهد شد. در موارديكه پرداخت كننده وجه و دريافت كننده آن متضامناً مسئول پرداخت ماليات باشند پرداخت جرائم هم مثل اصل ماليات بعهده آنها ميباشد و ادارات دارائي ميتوانند بهر ترتيبي مقتضي بدانند تمام يا قسمتي از جرائم را از هر يك مطالبه و وصول نمايند. در مورد مؤدياني كه ماليات خود را طبق اظهارنامه پرداخت نموده اند و ادارات دارائي باظهارنامه آنها معترض پس از رسيدگي و تعيين ماليات قطعي نسبت به مابه التفاوت متعلقه زيان ديركرد از تاريخ سررسيد آن محسوب خواهد شد. ماده ۲۱ - يك و نيم درصد از اصل مالياتي كه از بازرگانان و شركتها وصول ميشود علاوه بر ماليات مقرر بنفع اطاقهاي بازرگاني دريافت ميگردد. ۵۰ درصد ماليات مستغلات موضوع ماده ۱۰ اين قانون متعلق بشهرداري همان محل است. از وصول ماليات مستغلات سهم شهرداريها مبلغ ۸% و از سهم اطاقهاي بازرگاني ۳% بعنوان هزينه وصول دريافت ميگردد. سهم اطاقهاي بازرگاني هر محل بعد از وضع ۳% هزينه وصول مستقيماً از طرف اداره دارائي محل باطاق بازرگاني پرداخته خواهد شد. ماده ۲۲ - ادارات دارائي مجازند براي رسيدگي بصحت ميزان ماليات بكليه دفاتر و اسناد مؤديان مراجعه و رسيدگي نمايند و كليه اطلاعات مورد حاجت خود را بخواهند مؤدي مكلف است وسائل اين رسيدگي را فراهم ساخته و كليه اطلاعات مورد تقاضا را تسليم نمايند. مؤدي مكلف است هر نوع اطلاعات و آماريكه ادارات دارائي در خصوص عمليات بازرگاني و كسب و كار مؤدي بخواهند در اختيار آنها گذارده وسائل رسيدگي را از حيث مراجعه باسناد و دفاتر فراهم آورد. تبصره - در صورتي كه مؤدي بتكليف مندرج در اين ماده عمل ننمايد دفاتر او براي تشخيص درآمد مورد استناد نخواهد بود و مسئول جرائم مؤديان فاقد دفتر خواهد بود. فصل پانزدهم - رسيدگي باختلافات مالياتي ماده ۲۳ - هر گاه مؤدي در موقع مقرر اظهارنامه ندهد و ماليات آن رأساً از طرف دارائي تشخيص و اخطار شود مؤدي حق دارد در ظرف يكماه پس از تاريخ ابلاغ دارائي اعتراض كتبي خود را با ذكر دليل مستقيماً يا به وسيله پست سفارشي يا تلگرافي باداره دارائي مربوطه تسليم نمايد در صورتي كه مؤدي در ظرف مدت مقرر اعتراض ندهد ماليات مشخصه قطعي خواهد بود مگر آنكه در اعمال ضريب يا محاسبه اشتباه شده باشد براي رسيدگي باعتراضات مؤديان مالياتي نسبت به ميزان ماليات مشخصه در هر يك از نقاطي كه اداره دارائي داير باشد يك يا چند كميسيون بدوي تشخيص مركب از سه نفر تشكيل ميشود كارمندان كميسيون نامبرده عبارت خواهد بود: ۱ - فرماندار يا بخشدار يا نماينده او. ۲ – رئيس دارائي يا نماينده او. ۳ - نماينده اطاق بازرگاني براي رسيدگي به اختلافات اصناف و تجار و شركتها. ۴ - نماينده شوراي كشاورزي يا يكي از مالكين معتمد محل براي رسيدگي به اختلافات املاك مزروعي در موضوع آفت يا خسارت. ۵ - نماينده انجمن شهر و يا شوراي بخش براي رسيدگي به ساير اختلافات. كميسيون تشخيص باظهارات و دلائل طرفين رسيدگي و رأي خود را باكثريت اعلام خواهد داشت اين رأي پس از ابلاغ بطرفين قطعي و لازم الاجرا است مگر در موارديكه مابه الاختلاف بين ماليات مشخصه از طرف كميسيون و مبلغي كه مورد تصديق مؤدي يا مطالبه دارائي است بيش از ۲۵ درصد باشد در اين صورت ميتوان در ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ رأي بكميسيون تجديد نظر اعتراض نمود كميسيون تجديد نظر مركب خواهد بود از فرماندار يا بخشدار يا نماينده او - شهردار يا نماينده او و دو نفر از رؤسا يا كارمندان ارشد ادارات دولتي در محل - يكنفر از نمايندگان اطاق بازرگاني براي بازرگانان و اصناف و تجار و شركتها و يا يكنفر از نمايندگان انجمن شهر براي ساير مؤديان و يا يكنفر نماينده شوراي كشاورزي يا مالكين معتمد محلي براي املاك مزروعي رأي كميسيون تجديد نظر غير قابل اعتراض است. تبصره - مؤدي مالياتي هر گاه در خلال سال محل شغل يا منزل مسكوني خود را تغيير دهد مكلف است آدرس محل شغل يا محل سكناي جديد خود را به اداره دارائي كه اظهارنامه داده است كتباً اطلاع دهد و در صورت عدم اطلاع اخطار و مراجعه دارائي به نشاني اوليه وي به منزله ابلاغ قانوني تلقي و معتبر خواهد بود فصل شانزدهم - مقررات متفرقه ماده ۲۴ - در صورتي كه مؤدي مالياتي از پرداخت ماليات قطعي شده است استنكاف نمايد ادارات دارائي ميتوانند طبق مقررات اجرائي ثبت براي اخذ ماليات اقدام نمايند. ماده ۲۵ - پس از گذشتن ۳ سال از سررسيد پرداخت ماليات هر سال نسبت به هر يك از مؤديان موضوع اين قانون هيچگونه مالياتي كه بموجب مقررات اين قانون بدرآمد اشخاص تعلق ميگيرد قابل مطالبه و وصول نخواهد بود مگر آنكه از طرف دارائي در مدت مزبور تشخيص و بمؤدي ابلاغ شده باشد. ولي مؤدياني كه مطلقاً در سنوات گذشته خود را با تعيين آدرس صحيح به اداره دارائي معرفي نكرده اند از حكم اين ماده مستثني هستند و هر موقع ادارات دارائي بشناختن آنها موفق شوند ماليات معوقه را با جرائم قانوني از آنها مطالبه و وصول خواهند كرد. تبصره - وزارت دارائي مكلف است نسبت بهر سال مالياتي بعد از تصفيه قطعي حساب مالياتي بمؤدي مفاصا تسليم نمايد. ماده ۲۶ - در موقع وصول ماليات و جرائم آن از درآمد و از اموال مؤديان يا ضامن آنها وزارت دارائي نسبت به ساير طلب كاران حق تقدم خواهد داشت. تبصره - در مواقعيكه اداره دارائي شركتي را معتبر نشناسد حق دارد از آن مطالبه تضمين نموده و كليه تدابيريكه براي تأمين وصول ماليات دولت لازم است اتخاذ نمايد. ماده ۲۷ - مؤدياني كه درآمدهاي مختلف مشمول ماليات دارند از هر يك از درآمدهاي آنها جداگانه ماليات وصول ميشود و درآمدهاي مختلف جمع نشده و بآنها مابه التفاوت تعلق نخواهد گرفت. ماده ۲۸ - مؤديان مالياتي در صورتيكه بقاياي مالياتي قطعي شده تا آخر سال ۱۳۳۳ خود را از تاريخ تصويب اين قانون در ظرف سه ماه بپردازند از تأديه جرائم و زيان ديركرد معاف خواهند بود ماده ۲۹ - مأمورين ادارات دارائي موظف هستند كه كليه اطلاعات مربوط بموضوع كسب و تجارت و دارائي مشمولين اين مالياتها را كه در نتيجه رسيدگي بدست ميآورند محرمانه تلقي نموده و از افشاء آن خودداري نمايند در صورت تخلف مورد تعقيب اداري و جبران خسارت وارده بمؤدي واقع خواهند شد ماده ۳۰ - در هر موقعيكه انجمن محاسبين و كارشناسان قسم خورده در كشور تشكيل شود وزارت دارائي مكلف است نتيجه رسيدگي محاسبين قسم خورده را در مورد حساب يا ترازنامه بازرگان يا شركت بپذيرد و در اين صورت براي تشخيص ماليات مؤدي ديگر حاجت رسيدگي بدفاتر و اوراق مؤدي نخواهد بود. در مورد تشخيص درآمد املاك مزروعي و يا آفت زراعت آنها و همچنين در مورد تشخيص ماليات مستغلات در صورت وجود انجمن كارشناسان قسم خورده وزارت دارائي مكلف است در صورت تقاضاي مؤدي تشخيص آنها را بپذيرد آئين نامه طرز كار و انتخاب محاسبين قسم خورده را وزارت دارائي تهيه و بعد از تصويب كميسيون هاي قوانين دارائي مجلسين بموقع اجراء خواهد گذاشت. تبصره - در هر نقطه كه حسابداران و كارشناسان قسم خورده تعيين و بوسيله آگهي اعلان ميشود بتدريج در حدود توانائي آنها رسيدگي محاسبه ماليات مؤديان بآنها مراجعه خواهد شد در مورد بازرگانان و كسبه و شركت ها رسيدگي محاسبين قسم خورده محدود بموارديست كه مؤديان مالياتي صاحبان دفاتر رسمي باشند. ماده ۳۱ - وزارت دارائي ميتواند نسبت بمؤديانيكه قادر بپرداخت ماليات خود يكجا نيستند قرار تقسيط باقساطي كه از يكسال تجاوز ننمايد بدهد. ماده ۳۲ - مؤديانيكه از نظر اين قانون مكلف به نگاهداري دفتر ميباشند در صورتيكه دفاتر آنها كامل و بدون نقص شناخته شود درباره آنها مطابق درجات زير جايزه منظور خواهد شد . تا صد و پنجاه هزار ريال درآمد ويژه ساليانه صدي پنج تخفيف مالياتي منظور ميشود. تا سيصد هزار ريال درآمد ويژه ساليانه صدي چهار تخفيف مالياتي منظور ميشود. تا ششصد هزار ريال درآمد ويژه ساليانه صدي سه تخفيف مالياتي منظور ميشود. تا يك ميليون ريال درآمد ويژه ساليانه صدي دو تخفيف مالياتي منظور ميشود. از يك ميليون ريال درآمد ويژه ساليانه ببالا صدي يك تخفيف مالياتي منظور ميشود. ماده ۳۳ - مراجع ذيل مكلف هستند بدرخواست وزارت دارائي و طبق نمونه هائيكه وزارت نامبرده تهيه و در دسترس آنها خواهد گذاشت اطلاعات و آمار مورد احتياج ادارات وصول مالياتها را براي هر ماه در دو نسخه تهيه و منتها تا بيستم ماه بعد بمركزي كه وزارت دارائي معرفي خواهد نمود ارسال دارند. 1 - اداره كل ثبت اسناد - فهرست كليه شركتهائي كه در اثناي يك ماه به ثبت رسيده يا منحل شده بانضمام فهرست دفاتر ثبت شده شركت ها و بازرگانان. ۲ - دفاتر اسناد رسمي - فهرست كليه معاملات ماهانه با مشخصات لازم. ۳ - اطاق بازرگاني - فهرست اسامي بازرگانان و دارندگان كارت بازرگاني با مشخصات لازم. ۴ - كانون وكلا - فهرست اسامي وكلاي دادگستري با مشخصات لازم. ۵ - وزارت بهداري - فهرست اسامي پزشكان - جراحان - آزمايشگاهها - راديوگرافها و همچنين فهرست مقاطعه كاران تداركات بيمارستانها. ۶ - وزارت اقتصاد ملي - صورت پروانه هاي صادر مربوط بقانون انحصار تجارت خارجي و پروانه هاي استخراج معادن و كارخانجات صنعتي. ۷ - وزارت فرهنگ - صورت مقاطعه كاران ساختماني - صورت خريد و فروش اموال عتيقه. ۸ - شهرداري - فهرست پروانه هاي كسبي و صنفي - فهرست اسامي مهندسين ساختماني و مقاطعه كاران و اجاره كاران ميادين - آمار بليط هاي مصرفي سينماها - تماشاخانه ها - فهرست پروانه هاي ساختماني و تأسيساتي. ۹ - شهرباني - فهرست اسامي مؤسسات حمل و نقل باري يا مسافري با تعيين تعداد وسائط نقليه - فهرست مقاطعه كاري تداركات شهرباني - صورت مالكين وسائط نقليه. ۱۰ – گمرك - يك نسخه از تمام اظهارنامه هاي گمركي. ۱۱ - وزارت دادگستري - ارسال آگهي دعوت بستانكاران در مورد تصفيه امور ورشكستگان - صورت حق الحكميه هاي پرداختي - صورت حق كارشناسي با مشخصات كامل. ۱۲ - راه آهن - فهرست محمولات ماهانه و صورت پيمان كاران آن. ۱۳ - كميسيون ارز - صورت پروانه هاي ارزي. ۱۴ - شركت سهامي بيمه - فهرست بيمه هاي بازرگاني - فهرست معاملات رهني. ۱۵ - بانك رهني - فهرست وامهاي رهني. ۱۶ - بانكهاي دولتي - صورت دلالها. ۱۷ - بانك ساختماني - فهرست مقاطعه كاران ساختماني بانك و مبلغ كار هر يك. ۱۸ - بنگاه مستقل آبياري - فهرست مقاطعه كاران ساختماني شركت و مقدار كار هر يك. ۱۹ - سازمان برنامه - فهرست مقاطعه كاران ساختماني و تداركاتي و مبلغ كار هر پيمان. ۲۰ - وزارت راه - فهرست مقاطعه كاران ساختماني و مبلغ كار هر يك. ۲۱ - ژاندارمري - فهرست مقاطعه كاران ساختماني و تداركات ژاندارمري و مبلغ هر پيمان. ۲۲ - اداره دارائي ارتش - فهرست مقاطعه كاران ساختماني و تداركاتي ارتش. ۲۳ - كليه مؤسسات خارجي - صورت پيمانكاران ساختماني و تداركاتي و معاملات و صورت اسامي كارمندان و حقوق آنها. ۲۴ - دانشگاه - صورت مقاطعه كاران ساختماني و تداركاتي ۲۵ - وزارت خارجه - صورت پيمانكاران ساختماني و تأسيساتي سفارتخانه ها و نمايندگي هاي سياسي - صورت اسامي و ميزان حقوق كارمندان ايراني سفارت خانه ها و نمايندگي هاي سياسي ۲۶ - شركت ملي نفت - صورت مقاطعه كارهاي ساختماني و تداركاتي. ماده ۳۴ - كليه شركتها و بنگاههائيكه بيش از نصف سرمايه آن متعلق بدولت باشد مكلف هستند: اولاً ترازنامه و حساب سود و زيان خود را در موعد مقرر قانوني تسليم اداره دارائي محل نمايند. ثانياً بتمام اصول و مقررات اين قانون عمل نموده ماليات متعلقه را بضميمه اظهارنامه قانوني بدارائي محل تسليم نمايند. ماده ۳۵ - ماده ۳۵ از قانون ماليات بر درآمد ۱۳۲۸ مربوط بشركت هائي كه درآمد ويژه آنها از طريق فروش نفت يا ساير هيدروكاربورها ميباشد( ضميمه - ۲ قرارداد فروش نفت) بقوت خود باقي است. ماده ۳۶ - كليه شركت ها و بنگاههاي باربري كه شغل آنها حمل كالا ميباشد مكلف هستند فهرست محمولات هر ماه خود را طبق نمونه اي كه وزارت دارائي طبع و در دسترس آنها خواهد گذاشت منتها تا آخر ماه بعد باداره دارائي حوزه خود تسليم نموده رسيد دريافت دارند و در صورت تخلف و امتناع از اين تكليف قانوني وزارت دارائي حق خواهد داشت نسبت بابطال پروانه كار آنها از مجراي قانوني اقدام نمايد. ماده ۳۷ - هر گاه ممر درآمدي مؤدي در اثناي سال قطع شود مؤدي موظف است مراتب را باداره دارائي محل اعلام نمايد و در صورت عدم اطلاع مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود مگر آنكه خلاف آنرا ثابت نمايد. ماده ۳۸ - باستثناء ماليات املاك مزروعي بقيه ماليات ها فقط در شهرها قابل وصول خواهد بود. ماده ۳۹ - در مورد ورشكستگان مدير تصفيه كه از طرف اداره تصفيه امور ورشكستگي يا قائم مقام قانوني آن اداره تعيين ميگردد طبق مقررات اين قانون از محل دارائي مؤدي ورشكسته مسئول پرداخت بدهي مالياتي خواهد بود. قسمت دوم - حق تمبر ماده ۴۰ - بچكهاي صادره يا معامله شده در ايران و وجوهي كه از حساب جاري بوسيله قبض اخذ و يا حوالجاتيكه از بابت اوراق اعتبار صادر ميشود ( باستثناء دستور انتقال وجه از حسابي بحساب ديگر) و ساير اوراقي كه شبيه بچك يا بمنزله آن است بهر مبلغي كه باشد ده دينار تمبر الصاق ميشود. چكهائيكه از طرف وزارتخانه ها و ادارات و مؤسسات دولتي يا شهرداري صادر ميشود از تأديه اين ماليات معاف است. ماده ۴۱ - از كليه اسناد تجارتي قابل انتقال كه در ايران صادر يا معامله و مورد استفاده قرار داده ميشود ( باستثناي اوراق تجارتي مذكور در ماده۴۴) و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت بمال التجاره از قبيل بارنامه دريائي - هوائي و زميني و قبض تحويل مال التجاره بحواله كرد و همچنين اوراق بيمه مال التجاره ده ريال حق تمبر اخذ ميشود. ماده ۴۲ - نرخ حق تمبر سهام شركتهاي سهامي خواه طبع و منتشر شده يا نشده باشد بر اساس ارزش اسمي سهام بقرار يك در هزار خواهد بود و كسور هزار ريال هم هزار ريال محسوب ميشود. تبصره - سهام شركت هاي تعاوني از پرداخت حق تمبر معاف خواهند بود. ماده ۴۳ - از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها كه بين بانكها و مشتريان آنها و بين مؤسسات صرافي و مشتريان آنها مبادله و يا از طرف مشتريان تعهد ميشود و مربوط به ودايع نقدي با مدت و يا اسهام يا هر نوع اوراق بهادار و يا اسناد ذمه و يا انتقال طلب و يا التزام نامه و ضمانت نامه است در صورتيكه در ثبت اسناد ثبت نشده باشد ده ريال حق تمبر تعلق ميگيرد. ماده ۴۴ - از اوراق مشروحه ذيل نسبت بمبلغ آنها معادل يك در هزار حق تمبر اخذ ميشود. برات - فته طلب و ساير اوراق تجارتي مشابه آنها و همچنين از اسناد تجارتي برويت و اسناد تجارتي صادره در خارجه كه از طرف حواله دهنده محل پرداخت آن در ايران معين شده باشد. حق تمبر مقرر در اين ماده بمبلغ كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بكاد. چك يا اسناد تجارتي كه مشمول حق تمبر بوده و در ايران صادر شده باشد بايد صادركنندگان تمبر مقرر را روي آنها الصاق و باطل نمايند و هر گاه اسناد مذكور در خارجه صادر شده باشد اولين شخصيكه در ايران اسناد مزبور را متصرف ميشود بايد قبل از هر قسم امضاء اعم از ظهرنويسي - معامله قبولي يا پرداخت بترتيب فوق عمل نمايد. معهذا مؤسسات بانكي مكلفند قبل از تسليم دفترچه چك بمشتريان خود آنها را تمبر كنند. مؤسسات يا اشخاصي كه در ايران چك يا ساير اسناد مشابه را معامله و دريافت يا تأديه مينمايند بطور تضامني مسئول الصاق تمبرهاي مقرر فوق بوده در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرره خواهند بود. ماده ۴۵ - وزارت دارائي مجاز است در هر مورد كه لازم بداند دفاتر و پرونده هاي مربوط بمعاملات چك و اسناد را كه مشمول ماليات تمبر ميباشند رسيدگي نمايد. تبصره ۱ - وزارت دارائي مجاز است براي وصول ماليات حق تمبر بوسيله خزانه داري كل اوراق مخصوص يا بارنامه و همچنين سفته و برات كه حق تمبر روي آنها تعيين خواهد شد تهيه و در دسترس مصرف كنندگان در تمام كشور بگذارد. تبصره ۲ - در مورد سهام شركت هاي سهامي چنانچه تمبر مقرر ابطال نگردد دو برابر حق تمبر اضافي بعنوان جريمه اخذ ميشود و در مورد شركت هائيكه هنوز سهام آنها منتشر نشده هر گاه تا يكماه از تاريخ اخطار دارائي بابطال تمبر اقدام ننمايند معادل يك برابر حق تمبر جريمه خواهند شد. تبصره ۳ - تمبر سهام بعد از يك ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت بايد ابطال شود و در صورت تخلف معادل يك برابر حق تمبر جريمه اخذ ميشود. تبصره ۴ - بارنامه و سفته و براتي كه تمبر مقرر بآنها الصاق نشده باشد مشمول يك برابر جريمه است. تبصره ۵ - بانكها و مؤسسات صرافي و اعتباري غير دولتي مكلف هستند با اطلاع و تحت نظارت خزانه داري كل نسبت به تهيه چك و ساير اوراق مشابه چك اقدام نمايند و در صورت تخلف مشمول جريمه معادل دو برابر حق تمبر متعلقه خواهند بود. ماده ۴۶ - براي رسيدگي و تسويه حساب مالياتهاي معوقه تا آخر سال ۱۳۳۳ كميسيوني بنام كميسيون حل اختلاف مالياتي تشكيل ميشود كه پرونده هاي معوقه مالياتي را در هر مرحله از مراحل باشد رسيدگي نموده رأي صادر نمايند. وزارت دارائي ميتواند به تناسب پرونده هاي موجود كميسيون يا كميسيون هائي در مركز و شهرستانها دائر نمايد. آراء صادره از كميسيونهاي حل اختلاف كه باكثريت صادر شده باشد قطعي و غير قابل واخواهي و تجديد نظر خواهد بود. كميسيون حل اختلاف تشكيل ميشود از سه نفر از اشخاص ذيل: يكنفر نماينده از طرف وزارت دارائي. يكنفر نماينده از طرف وزارت دادگستري. يكنفر نماينده از طرف اطاق بازرگاني. دوره عمل كميسيونهاي حل اختلاف از تاريخ تصويب اين قانون تا آخر سال ۱۳۳۵ خواهد بود و كميسيون ميتواند بكليه پرونده هاي معوقه مالياتي رسيدگي نموده و راي صادر نمايد. صدي چهار مبلغ وصولي از محل آراء صادره كميسيونهاي حل اختلاف در اختيار وزارت دارائي خواهد بود كه صدي دو آنرا بين اعطاء كميسيونها كه رأي صادر نموده اند و صدي دو بقيه را بين كارمنداني كه در فراهم نمودن وسائل وصول ماليات مؤثر بوده اند تقسيم نمايد. كميسيون ميتواند با توجه بكيفيات امر و وضع مؤدي بهر نحو كه صلاح بداند نسبت به تصفيه قطعي حساب ماليات معوقه رأي صادر نمايد. ماده ۴۷ - اين قانون از تاريخ تصويب قابل اجرا است. كليه قوانين و آئين نامه ها و مقرراتيكه مخالف اين قانون باشد ملغي ميگردد. محاسبه مالياتي سال ۱۳۳۴ مؤديانيكه ماليات سال مزبور را بطور قطع واريز نموده اند مختومه تلقي ميشود. تبصره ۱ - موعد تسليم اظهارنامه مؤديان ماليات بر درآمد و سررسيد پرداخت ماليات در سال ۱۳۳۴ تا پايان مهر ماه تمديد ميگردد. تبصره ۲ - بقاياي مالياتي ( باستثناء موارديكه در اين قانون تكليف خاصي براي آن مقرر شده) از حيث تشخيص و نرخ هاي مالياتي تابع مقررات و قوانين سال هاي مربوطه و از حيث تشريفات رسيدگي تابع اين قانون ميباشد. تبصره ۳ - آئين نامه هاي اجرائي اين قانون از طرف وزارت دارائي تنظيم و پس از تصويب كميسيون هاي دارائي مجلسين بموقع اجرا گذارده خواهد شد. هزينه هاي قابل قبول در مورد محاسبه مالياتها در ضمن اين آئين نامه ها معين خواهد شد. چون بموجب قانون تمديد مدت قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و بتصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود. بنا بر اين لايحه قانوني اصلاح قانون ماليات بر درآمد و ماليات مستغلات و ماليات املاك مزروعي كه در تاريخ دهم امرداد ماه ۱۳۳۴ بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت رئيس مجلس سنا - سيد حسن تقي زاده
نوع مصوبه : قانون
 شماره ابلاغ : 9410ر541 شماره انتشار : 3083 تاريخ ابلاغ: 12/07/1334 تاريخ روزنامه رسمي : 19/06/1334



Powered By 213.ir